Categories
Dn Debatt Repliker

”Att riva ut våra 1000 MW vore som att stänga Ringhals 3”

Trots elbrist och skenande elpriser gör Naturskyddsföreningen och WWF med flera vad man kan för att förringa den småskaliga vattenkraftens bidrag till elförsörjningen. Att riva ut våra 1000MW vore som att stänga Ringhals 3: ännu högre priser, ännu mer import av smutsig kolkraft och ännu mer negativ klimatpåverkan. Bryr man sig verkligen inte om 7procent ökade koldioxidutsläpp?

Nätstabiliteten gynnas av vår rotationsenergi. Vi bidrar till säsongsregleringen genom att producera mest när det behövs som bäst, i november till april. Enligt Svenska kraftnät svarar den småskaliga vattenkraften för 16procent av tillgänglig effekt i elområde SE4 vid förbrukningstoppar. Även små kraftverk har nu börjat sälja frekvensreglering till stödtjänstmarknaden. Allt detta underlättar också anslutning av mer vind- och solkraft.

Reglerförmåga har vi eftersom de flesta kraftverk byggdes för att reglera ett eget nät. Den finns oavsett om vi är strömkraftverk eller inte. Vi bidrar till nätet lokalt, regionalt och nationellt. Till detta kan läggas att vi i krislägen kan försörja vitala samhällsfunktioner med el på tusentals mindre och större orter.

Nu krävs att regeringen visar fasthet i styrningen av myndigheterna så att vattenkraften värnas

Den småskaliga vattenkraften förbättrar gärna vattenmiljön där det finns behov. Vandrande fisk som havsöring och lax behöver fiskpassager för att komma upp i vattendragen tills de möter ett naturligt vandringshinder. För fiskar som abborre och gädda kan behovet av fiskpassage diskuteras. De finns oftast i livskraftiga populationer både upp- och nedströms trots att dammarna kan ha funnits i många hundra år. De har ett begränsat vandringsbehov och i de flesta fall tillräckligt stora och omväxlande habitat för att fullborda sin livscykel.

Vad vi motsätter oss är de krav på utrivning av dammar och kraftverk som drivs av myndigheter och många miljöorganisationer. Som Sportfiskarna skriver ”finns i dag många gångbara tekniska lösningar för att minska vattenkraftens miljöpåverkan utan att det behöver betyda negativa konsekvenser för landets energiförsörjning”. Varför då driva krav på utrivning med förödande konsekvenser inte bara för elförsörjningen utan också en rad andra samhällsintressen?

Inget i EU:s vattendirektiv tvingar Sverige att riva ut dammar och kraftverk, det säger också kommissionen. Problemen uppkommer i tvetydiga förordningar, som regeringen ansvarar för. I nästa steg har Havs- och vattenmyndigheten (Hav) utnyttjat detta i ett stort antal vattenkraftfientliga föreskrifter och vägledningar, som sedan vattenmyndigheterna tillämpar ännu mer extremt (vilket även Hav kritiserat).

Detta är nackdelen med ett ramdirektiv och en ramlag, myndigheterna kan agera i rakt motsatt riktning mot vad politikerna avsett. Att inte se det är naivt.

Den nationella planen saknar betydelse i domstolen, där är det miljökvalitetsnormen som gäller. Och Hav har manövrerat fram en kravnivå som gör att myndigheterna kan kräva utrivning.

Nu krävs att regeringen visar fasthet i styrningen av myndigheterna så att vattenkraften värnas och utvecklas snarare än avvecklas, en viktig förutsättning för elektrifieringsstrategin.

DN Debatt. 31 januari 2022

Debattartikel

Svensk Vattenkraftförening:
”Obegripligt att riva ut tusentals vattenkraftverk”

Repliker

Havs- och vattenmyndigheten:
”Fel att myndigheterna vill riva ut tusentals kraftverk”

Älvräddarnas Samorganisation:
”Miljöaspekten måste få gå före nostalgi”

Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund:
”Friska vattendrag ger hållbar vattenkraft”

Naturskyddsföreningen och WWF:
”Överskatta inte de småskaliga vattenkraftverkens roll”

Slutreplik

Svensk vattenkraftförening:
”Att riva ut våra 1000 MW vore som att stänga Ringhals 3”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.